تفسیر نتایج پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی دارای 20 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی نقش فرآیندهای عاطفی و شناختی در مقاومت نسبت به تغییر سازمانی است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

امتیاز خود را برای هر یک از فرایندهای عاطفی و شناختی با توجه به موارد زیر محاسبه کنید:

اضطراب و پریشانی: موارد 1 و 2 و 3 و 20

ارزشمندی، شادی و رضایت از خود: موارد 4 و 5 و 6 و 7

گذشته نگری: موارد 10 و 11 و 18 و 19

خوشبینی: موارد 12 و 13 و 14 و 17

دوری از ابهام: موارد 15 و 16

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]