تفسیر نتایج پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM)

پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر 8 معیار را مورد ارزیابی قرار می‌دهد که هر معیار شامل 6 گزینه است. پاسخ دهندگان بایستی این گزینه‌ها را به دقت مطالعه کنند و عباراتی را انتخاب کنند که بهتر کاربرد آن معیار در سازمان را نشان می دهد.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

برای تعیین امتیاز سازمان خود از فهرست معیارهای مدیریت کیفیت فراگیر، گزینه انتخابی خود را مطابق جدول زیر امتیازگذاری نمایید.

معیارها

الف

ب

ج

د

ه

و

1. حمایت و رهبری مدیریت عالی

20

16

12

8

4

0

2. برنامه ریزی استراتژیک

15

12

9

6

3

0

3. مشتری مداری ( تمرکز بر مشتری

40

32

24

16

8

0

4. شناسایی و آموزش کارکنان

15

12

9

6

3

0

5. توانمند سازی کارکنان وکار تیمی

15

12

9

6

3

0

6. اندازه گیری و تجزیه وتحلیل کیفیت

15

12

9

6

3

0

7. بیمه کیفیت

30

24

18

12

6

0

8. پیامدهای بهبود بهره‌وری و کیفیت

50

40

30

20

10

0

الف) امتیاز 200- 160: نشان می‌دهد که سازمان در اندازه‌های جهانی با تعهدی عمیق و بلندمدت و همچنین فعال در زمینه بهبود کیفیت و بهره‌وری قرار دارد. در این سطح، اهداف بایستی چالشی باشند و برای بدست آوردن حتی سطوح بالاتر کیفیت و بهره‌وری روشها و راههایی جدید جستجو می‌شود.

ب) امتیاز 159- 120: امتیاز در این طیف نشان می‌دهد که سازمان دارای فلسفه‌ای منطقی با سازماندهی مطلوب در زمینه بهبود بهره‌وری و کیفیت است که شروع به شکوفایی نموده است . در این سطح اهداف بایستی بر روی اجرای برنامه های منطقی “TQM” متمرکز گردد.

ج) امتیاز 119-80: امتیاز در این طیف نشان می‌دهد که سازمان شروع به یادگیری و برنامه کیفیت و بهره‌وری نموده است. دراین سطح بایستی اهداف بر روی حرکت از مراحل برنامه ریزی به اجرای واقعی “TQM” به منظور بدست آوردن تجربه عملی متمرکز گردد

د) امتیاز 79-40: این طیف امتیازی، شناخت مبهمی از بهبود کیفیت و بهره‌وری را در سازمان نشان می‌دهد و علاوه بر آن برنامه‌ای برای آموزش یا اجرای  چنین فعالیتهایی وجود ندارد. امتیاز در این سطح نگرش خطرناکی در مورد سازمان ایجاد می‌کند. اگر سازمان به دنبال افزایش توانایی خود در بلندمدت است، باید هرچه سریعتر پیشرفت نماید. اهداف بایستی بطور شدید  برروی تشویق مدیران عالی برای یادگیری چیزهای بیشتر راجع به “TQM”  متمرکز گردد. در چنین مواردی باید آزمایش مجددی از مفروضات راجع به کمکهای احتمالی که فرآیند می‌تواند به بقای سازمان کند انجام گیرد

ه) امتیاز 39 – 0: امتیاز در چنین طیفی نشان می‌دهد که سازمان اخیرا هیچ اطلاعی نه از بهبود کیفیت و بهره‌وری دارد و نه از برنامه‌های بهبود و توسعه. این سطح نشان می‌دهد که سازمان با این وضعیت از میدان بدر خواهد شد، مگر این که سازمان دارای انحصار مطلق و به حد خیلی زیادی شکست ناپذیر در زمینه کالاها و خدمات اساسی و با ارزش باشد. در این سطح تمرکز اهداف بایستی برروی یک اقدام ضروری و اضطراری معطوف گردد.  یادگیری و آموزش مدیریت کیفیت فراگیر باید در یک روند سنجیده و منظم عملی گردد و برنامه‌هایی برای ایجاد بهره‌وری و کیفیت  به صورت آگاهانه در سازمان تدارک دیده شود

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]