تفسیر نتایج پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون

پرسشنامه مدیریت دانش لاوسون دارای 24 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و توسط شرون لاوسون در سال 2003ساخته شده است و دارای شش خورده مقیاس میباشد

1- دانش افرینی؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد دانش افرینی میسنجد و توسط سوالهای (1، 2، 3، 4)اندازه گیری شده است

2- جذب دانش؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در موردجذب دانش می سنجد و توسط سوالهای (5، 6، 7، 8)اندازه گیری شده است

3- سازماندهی دانش؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد سازماندهی دانش میسنجد و توسط سوالهای (9، 10، 11، 12) اندازه گیری شده است

4- ذخیره دانش؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد ذخیره دانش می سنجد و توسط (13، 14، 15، 16) اندازه گیری شده است

5- انتشار دانش؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد انتشار دانش می سنجد و توسط سوالهای (17، 18، 19، 20) اندازه گیری شده است

6- کاربرد دانش؛ این خورده مقیاس نظر افراد را در مورد کاربرد دانش می سنجد و توسط سوالهای (21، 22، 23، 24) اندازه گیری شده است

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]