تفسیر نتایج پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان دارای 45 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی ابعاد اصلی اثرگذار بر شرایط یادگیری در سازمان است.

هر یک از ابعاد پرسشنامه در بازه‌های زیر مشخص است:

بازخور و کسب دانش: پرسشهای 1 تا 14

رویکردهای جدید یادگیری و ابزار ارتباطات: پرسشهای 15 تا 25

تحت ارشاد و پرورش قرار گرفتن: پرسشهای 26 تا 34

مربی‌گری سایر کارکنان: پرسشهای 35 تا 41

کسب اطلاعات: پرسشهای 42 تا 45

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

مجموع امتیازات را محاسبه کنید.

امتیاز 155-225 نشان می‌دهد که سازمان کاملا از ویژگی‌ها و شرایط لازم برای یادگیری برخوردار می‌باشد

امتیاز 85-155 نشان می‌دهد که سازمان تا حدودی از ویژگی‌ها و شرایط لازم برای یادگیری برخوردار می‌باشد

امتیاز زیر 85 به این مفهوم است که سازمان از شرایط لازم برای یادگیری برخوردار نمی‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]