تفسیر نتایج پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با توجه به مولفه‌های شهروندی سازمانی ارائه شده بوسیله “اورگان” و همچنین مولفه‌های OCB ارائه شده بوسیله “فارح” و همکارانش مدل مفهومی تلفیقی ایجاد گردیده است که سه مولفه مشترک دو مدل مذکور و چهار مولفه دیگر آنها، عناصر مدل مفهومی جدید را تشکیل می‌دهند. این مولفه‌ها عبارتند از:

آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، نزاکت، هماهنگی متقابل شخصی و محافظت از منابع سازمان

پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی دارای 27 سوال است که پاسخهای آن 4 طیفی است.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

امتیاز عبارات را طبق فرمول زیر جمع ببندید:

خیلی زیاد: 4 امتیاز

زیاد: 3 امتیاز

کم: 2 امتیاز

خیلی کم: 1 امتیاز

نتایج هر یک از نگرش سنجی هر یک از مولفه‌های رفتار شهروندی سازمانی و اجزاء فرعی آنها در سازمان مورد بررسی امتیازگذاری شود. کسب امتیاز حداکثری بیانگر این واقعیت است که شاخصها و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در سازمان مورد بررسی از وضعیت مطلوبی برخوردار است.

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]