تفسیر نتایج پرسشنامه رضایت شغلی گانون

پرسشنامه رضایت شغلی گانون دارای 37 سوال است و هدف آن سنجش میزان رضایت شغلی افراد در محیط کار است. این پرسشنامه فهرست تعدادی از عواملی هستند که با رضایت شغلی مرتبط می باشند و مقیاس آن طیف 5 گزینه‌ای لیکرت است که از “رضایت شغلی خیلی کم” تا “رضایت شغلی خیلی زیاد” دسته‌بندی شده‌اند.

نحوه امتیازبندی و تفسیر نتایج

حداکثر امتیاز ممکن 185 و حداقل آن 37 است. به هر پرسش به شکل زیر امتیازدهی کنید و جمع امتیازات را محاسبه کنید:

رضایت شغلی خیلی کم = 1 امتیاز

رضایت شغلی کم = 2 امتیاز

رضایت شغلی متوسط = 3 امتیاز

رضایت شغلی زیاد = 4 امتیاز

رضایت شغلی خیلی زیاد = 5 امتیاز

اگر امتیاز به دست آمده 87 و کمتر از آن است می توان گفت رضایت شغلی در حد پایین است

اگر امتیاز به دست آمده بین 87 تا 135 باشد می توان این گونه نتیجه گرفت که رضایت شغلی افراد در حد متوسط قرار دارد

اگر امتیاز به دست آمده لین 135 تا 185 باشد رضایت شغلی در حد بهینه قرار دارد.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]