تفسیر نتایج پرسشنامه خلاقیت رندسیپ

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ در سال 1979 ابداع گردیده است. این پرسشنامه دارای 50 پرسش است و میزان خلاقیت فرد در سازمان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

گزینه‌های انتخابی خود را با توجه به جدول زیر امتیازبندی کنید و سپس جمع امتیازات را محاسبه کنید.

اگر امتیاز محاسبه شده بین 80 تا 100 باشد، شما خیلی خلاق هستید

اگر امتیاز محاسبه شده بین 60 تا 79 باشد، خلاقیت شما بالای متوسط است

اگر  امتیاز محاسبه شده بین 40 تا 59 باشد، خلاقیت شما متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 20 تا 39 باشد، خلاقیت شما زیر متوسط است

اگر امتیاز محاسبه شده بین 19 تا 100- باشد، نشانگر آن است که شما فردی غیرخلاق هستید

عبارات

کاملا موافقم

موافقم

بی نظرم

مخالفم

کاملا مخالفم

1

2-

1-

0

1+

2+

2

2-

1-

0

1+

2+

3

2-

1-

0

1+

2+

4

2+

1+

0

1-

2-

5

2-

1-

0

1+

2+

6

2+

1+

0

1-

2-

7

2+

1+

0

1-

2-

8

2-

1-

0

1+

2+

9

2+

1+

0

1-

2-

10

2+

1+

0

1-

2-

11

2+

1+

0

1-

2-

12

2+

1+

0

1-

2-

13

2-

1-

0

1+

2+

14

2-

1-

0

1+

2+

15

2+

1+

0

1-

2-

16

2-

1-

0

1+

2+

17

2-

1-

0

1+

2+

18

2+

1+

0

1-

2-

19

2-

1-

0

1+

2+

20

2+

1+

0

1-

2-

21

2-

1-

0

1+

2+

22

2-

1-

0

1+

2+

23

2-

1-

0

1+

2+

24

2+

1+

0

1-

2-

25

2-

1-

0

1+

2+

26

2-

1-

0

1+

2+

27

2-

1-

0

1+

2+

28

2-

1-

0

1+

2+

29

2+

1+

0

1-

2-

30

2+

1+

0

1-

2-

31

2-

1-

0

1+

2+

32

2-

1-

0

1+

2+

33

2+

1+

0

1-

2-

34

2+

1+

0

1-

2-

35

2-

1-

0

1+

2+

36

2-

1-

0

1+

2+

37

2+

1+

0

1-

2-

38

2+

1+

0

1-

2-

39

2+

1+

0

1-

2-

40

2+

1+

0

1-

2-

41

2-

1-

0

1+

2+

42

2-

1-

0

1+

2+

43

2-

1-

0

1+

2+

44

2-

1-

0

1+

2+

45

2-

1-

0

1+

2+

46

2+

1+

0

1-

2-

47

2+

1+

0

1-

2-

48

2+

1+

0

1-

2-

49

2-

1-

0

1+

2+

50

2+

1+

0

1-

2-

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]