تفسیر نتایج پرسشنامه جو نوآوری در سازمان

پرسشنامه جو نوآوری در سازمان دارای 50 سوال است . این پرسشنامه براساس مقیاس پنج ارزشی لیکرت  اندازه گیری شده است و هدف آن بررسی جو نوآوری در سازمان است.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نظری ندارم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

امتیازات خود را برای هر یک از ابعاد پرسشنامه با توجه به موارد زیر محاسبه کنید

چالش/مشارکت: پرسشهای 1 تا 8

آزادی: پرسشهای 9 تا 14

اعتماد: پرسشهای 15 تا 17

زمان ایده: پرسشهای 18 تا 23

تفریح: پرسشهای 24 تا 29

تضادها: پرسشهای 30 تا 35

حمایت از ایده: پرسشهای 36 تا 40

بحث‌ها: پرسشهای 41 تا 46

ریسک پذیری: پرسشهای 47 تا 50

مجموع امتیازات را محاسبه کنید

امتیاز 250-175 نشان دهنده وجود جو نوآوری در سازمان است

امتیاز 175-100 نشان می‌دهد که تا حدودی جو نوآوری در سازمان وجود دارد

امتیاز زیر 100 نشان دهنده عدم وجود جو نوآوری در سازمان می‌باشد

 

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]