تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز

پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش به وسیله بوکویتز و ویلیامز در سال 1999 ایجاد شده است. این پرسشنامه دارای 101 پرسش است که شامل مراحل زیر می باشد:
1. به دست آوردن دانش: استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش؛ کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارهای هستند (پرسشهای شماره 1 تا 15)
2. به کار بردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (پرسشهای شماره 16 تا 29)
3. یادگیری: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (پرسشهای شماره 30 تا 44)
4. تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضا سازمان بین یکدیگر (پرسشهای شماره 45 تا 59)
5. ارزیابی دانش: مورد سنجش قرار دادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (پرسشهای شماره 60 تا 73)
6. ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در بوجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (پرسشهای شماره 74 تا 88)
7. استفاده بهینه از دانش: استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان بوجود می آید (پرسشهای شماره 89 تا 101)

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:
بسیار زیاد5 امتیاز
زیاد4 امتیاز
متوسط 3 امتیاز
کم 2 امتیاز
بسیار کم 1 امتیاز
هرچه امتیاز شما در هر کدام از مراحل به حداکثر امتیاز ممکن نزدیکتر باشد نشان می دهد که شما در آن مرحله از مدیریت دانش، موفقیت بیشتری داشته اید.

برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از ورود به حساب کاربری خود، از قسمت “خرید پرسشنامه ها” اقدام به خرید آن کنید.