تفسیر نتایج پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه تشخیص رفتار کارآفرینانه دارای 15 سوال است . این پرسشنامه به وسیله «کورنوال و پرلمن» برای سنجش ساختار کارآفرینانه مورد استفاده قرار می‌گیرد که با استفاده از آن می‌توان میزان کارآفرینانه بودن ساختار سازمانی را مورد ارزیابی قرار داد

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

خیلی زیاد 5 امتیاز، زیاد 4 امتیاز، متوسط 3 امتیاز، کم 2 امتیاز و خیلی کم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

کسب امتیاز بالاتر بیانگر این واقعیت است که سازمان دارای ساختار کارآفرینانه است.

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]