earn money

تفسیر نتایج پرسشنامه ارتباط بین کارکنان سازمان

پرسشنامه ارتباط بین کارکنان سازمان (روابط با همکاران) دارای 14 سوال است . این پرسشنامه در سال 2007 به وسیله «ایمای» برای بررسی ارتباطات بین کارکنان سازمان ایجاد شد و پاسخهای آن بر اساس طیف لیکرت ارزیابی می‌شود.

برای هر گزینه به ترتیب زیر امتیازدهی کنید:

کاملا موافقم 5 امتیاز، موافقم 4 امتیاز، نه موافقم نه مخالفم 3 امتیاز، مخالفم 2 امتیاز و کاملا مخالفم 1 امتیاز

جمع امتیازات خود را محاسبه کنید.

امتیاز بین 50 تا 70 نشان دهنده وجود ارتباطات مثبت و سازنده در سازمان می‌باشد. چنین ارتباطی به بهبود عملکرد سازمان و نیل به اهداف فردی، گروهی و سازمانی کمک می‌کند

امتیاز بین 30 تا 50 نشان می‌دهد که ارتباطات در سازمان تا حدودی مثبت و در راستای اهداف می‌باشد

امتیاز کمتر از 30 نشان می‌دهد که نظام ارتباطات در راستای تحقق اهداف سازمان نمی‌باشد. در این حالت سازمان باید به ترویج اعتمادو مشارکت بیشتر کارکنان در تصمیم‌گیریها بپردازد

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به دانلود آن کنید (این پرسشنامه رایگان است) [/box]