تفسیر نتایج پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر

پرسشنامه ابعاد موفقیت پارکر و کازمایر دارای 42 سوال است که در آن تعریف موفقیت زندگی افراد از دید آنها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد

این پرسشنامه شش بعدی موفقیت در زندگی را نشان می‌دهد. ابعاد موفقیت در زندگی عبارتند از:‌
دست‌یابی به مقام و ثروت، ارتباطات خانوادگی، کمک به جامعه، موفقیت شخصی، موفقیت حرفه‌ای و امنیت.

به هر یک از گزینه‌ها به شکل زیر امتیازدهی کنید:
هرگز مهم نیست: 1 امتیاز
گهگاهی مهم است: 2 امتیاز
نسبتا مهم است: 3 امتیاز
اغلب مهم است: 4 امتیاز
همیشه مهم است: 5 امتیاز

امتیاز ثروت و مقام از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
1-7-12-16-24-26-34-36

امتیاز ارتباطات خانوادگی  از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
3-8-10-11-20-25-31-41

امتیاز کمک به جامعه از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
6-15-18-22-33-35-39-42

امتیاز موفقیت شخصی از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
2-14-17-23-27-29-38-40

امتیاز موفقیت حرفه‌ای از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
5-13-21-32-37

امتیاز امنیت از میانگین امتیاز عبارات زیر به‌دست می‌آید:
4-9-19-28-30

[box type=”info”] برای مشاهده پرسشنامه و استفاده از آن، بعد از [button link=”http://porseshnameonline.com/user-login/” newwindow=”yes”] ورود به حساب کاربری[/button] از قسمت “خرید پرسشنامه‌ها” اقدام به خرید آن کنید[/box]